672XV3L-0431PK
672XV3L-0431PK

PowerPEX® BranchMaster™ 3/4" Male Sweat × 3/4" Female Sweat Trunk Valved

3/4" Male Sweat x 3/4" Female Sweat


Item No Branch Qty Branches Pkg Min Qty Case Qty
672XV3L-0431PK 4 ½" F1807 ball valve CI 5 5

  • Packaging:
  • B = Bulk
  • C = Cut Case
  • D = Dispenser Box
  • T = Tube
  • I = Individually Bar-Coded

Download our Free Catalog